Skip to main content

Prohlášení o ochraně soukromí

Zásady ochrany osobních údajů od 25.05.2018

Důležité informace o zpracování osobních údajů naší společností

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). To významně posiluje ochranu údajů pro subjekty údajů v Evropské unii. Samozřejmě také klademe velký důraz na bezpečnost vašich osobních údajů.

Abyste mohli lépe klasifikovat jednotlivé aspekty a účinky nového nařízení, poskytujeme vám přehled o zpracování osobních údajů naší společností a o rozšířených právech vyplývajících z platných právních předpisů o ochraně údajů s připojenými informacemi o ochraně údajů. Jsme si vědomi toho, že péče a transparentnost jsou základem důvěryhodné spolupráce s našimi zákazníky. Dodržování zákonů a regulačních požadavků obecně je pro nás a naše zaměstnance stejně důležité jako zákonné a citlivé nakládání s osobními údaji zvláště. Další informace o konkrétním nakládání s osobními údaji naleznete v přiložených informacích o ochraně osobních údajů. Najdete zde také informace o tom, na koho se mohou subjekty údajů obrátit, pokud mají nějaké dotazy nebo v případě potřeby.

 

Informace o ochraně osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů pro zákazníky a uživatele těchto stránek

S následujícími informacemi vám poskytneme přehled o zpracování vašich osobních údajů z naší strany a o vašich právech podle zákona o ochraně údajů. Které údaje jsou podrobně zpracovávány a jakým způsobem se používají, naleznete v následujících vysvětleních.

 

1. Kdo je zodpovědný za zpracování údajů a na koho se mohu obrátit

Celkovou odpovědností za zpracování vašich údajů je
AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH
Münsterstraße 57
48624 Schöppingen
Tel. +49 2555 87 – 0
E-mailová adresa: mail@axa-maschinenbau.de

 

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese
AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH
p. Bunnefeld
Münsterstraße 57
48624 Schöppingen
Tel. +49 2555 87 – 0
E-mailová adresa: datenschutz@axa-maschinenbau.de

 

2. Jaké zdroje a údaje používáme?

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme ve vaší funkci zájemce a/nebo zákazníka. Na druhé straně zpracováváme osobní údaje, které jsme oprávněně získali a můžeme zpracovávat z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, tisk, média, internet). Relevantními osobními údaji mohou být: jméno, adresa a další kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa), daňová čísla vaší společnosti. Při prodeji produktů/služeb mohou být kromě výše uvedených údajů shromažďovány, zpracovávány a uchovávány další osobní údaje.

 

3. K čemu vaše údaje zpracováváme (účel zpracování) a na jakém právním základě

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a federálního zákona o ochraně osobních údajů (BDSG):

a. Pro plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)Zpracování osobních údajů probíhá za účelem poskytování služeb a dodání zboží v rámci plnění našich smluv s našimi zákazníky nebo za účelem realizace předsmluvních opatření. b. Vzhledem k právním požadavkům (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)To může zahrnovat zákonné oznamovací povinnosti.c. V rámci vyvažování zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)V případě potřeby zpracováváme vaše údaje nad rámec skutečného plnění smlouvy, abychom ochránili oprávněné zájmy nás nebo třetích stran.Příklady:- Uplatnění právních nároků a obhajoba v případě právních sporů - Záruka bezpečnosti IT a provozu IT. Na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro určité účely, je zákonnost tohoto zpracování dána na základě Vašeho souhlasu. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, která nám byla udělena před vstupem obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů v platnost, tj. před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání nabývá účinnosti pouze do budoucna a zpracování není do té doby dotčeno.

 

4. Kdo získává mé údaje

V rámci naší společnosti je přístup k vašim údajům poskytnut těm oddělením, která je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností. Poskytovatelé služeb a zástupci, které zaměstnáváme, mohou také obdržet údaje pro tyto účely, pokud dodržují naše písemné pokyny k ochraně údajů. Informace o vás můžeme předat pouze v případě, že to vyžaduje zákon, pokud jste udělili svůj souhlas a/nebo pokud smluvní zpracovatelé údajů, které jsme pověřili, zaručují požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR/BDSG).

 

5. Pokud jsou údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci

K předání údajů orgánům mimo EU nebo EHP (tzv. třetí země) dochází pouze v případě, že je to vyžadováno zákonem pro provedení objednávek zákazníka (např. daňové oznamovací povinnosti), dali jste nám svůj souhlas nebo v souvislosti se zpracováním údajů o objednávkách. Pokud jsou poskytovatelé služeb využíváni ve třetí zemi, jsou povinni dodržovat kromě písemných pokynů také úroveň ochrany údajů v Evropě vyplývající ze standardních smluvních doložek EU.

 

6. Jak dlouho budou mé údaje uloženy

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme tak dlouho, dokud jsou nezbytné pro zachování smluvního vztahu. Pokud údaje již nejsou potřebné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, budou pravidelně vymazány, pokud jejich dočasné další zpracování není nezbytné pro následující účely: splnění obchodních a daňových lhůt pro uchovávání

 

7. Jaká mám práva na ochranu osobních údajů?

Každý subjekt údajů má právo na přístup podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo vznést námitku podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Omezení podle §§ 34 a 35 BDSG se vztahují na právo na informace a právo na výmaz. Kromě toho existuje právo na odvolání k dozorovému úřadu pro ochranu údajů (článek 77 GDPR ve spojení s §19BDSG). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, která nám byla udělena před vstupem obecného nařízení o ochraně osobních údajů v platnost, tj. před 25. květnem 2018. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání nabývá účinnosti pouze do budoucna. Zpracování, které proběhlo před odvoláním, není dotčeno.

 

8. Existuje pro mě povinnost poskytnout údaje

V rámci našeho obchodního vztahu s právnickou osobou, kterou pro nás zastupujete, nám musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné pro evidenci a plnění souvisejících smluvních povinností nebo které jsme ze zákona povinni shromažďovat. Bez těchto údajů mohou být obchodní transakce pravidelně nemožné.

Informace o vašem právu vznést námitku podle článku 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - Individuální právo na námitku v jednotlivých případech: Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě článku 6 (1) (e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a článku 6 (1) f GDPR (zpracování údajů na základě zvážení zájmů),  Podat námitku. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obranu právních nároků. Námitka může být vznesena neformálně.
 

 

Zvláštní informace pro používání našich webových stránek:

Automatizované shromažďování, zpracování a používání údajů

Když navštívíte naše webové stránky, automaticky se zaznamenávají pouze údaje, které odesílá váš prohlížeč. Jedná se o následující údaje:- IP adresa žádajícího počítače- Datum a čas přístupu- Název a URL načteného množství dat- Zpráva, zda bylo načtení úspěšné- Prohlížeč a použitý operační systém- Webová stránka, ze které je přístup proveden- Název vašeho poskytovatele přístupu k internetuTyto údaje jsou zaznamenávány pro následující účely: - Povolení používání našich webových stránek (nastavení připojení) - Zabezpečení systému - Technická správa  Síťová infrastruktura - Optimalizace internetové nabídkyPo ukončení používání našich webových stránek jsou tyto údaje ukládány pouze za účelem zlepšení kvality našich služeb. Tyto údaje neumožňují vyvodit žádné závěry o vaší osobě.

 

Šifrování SSL

Abychom co nejlépe chránili vaše přenášená data, používáme šifrování SSL. Tato šifrovaná připojení poznáte podle předpony "https://" v odkazu na stránku v adresním řádku prohlížeče. Nešifrované stránky jsou označeny "http://". Všechny údaje, které přenášíte na tuto webovou stránku - například v případě dotazů - nemohou být přečteny třetími stranami díky šifrování SSL.


Integrace služeb třetích stran a obsahu

Obsah nebo služby od poskytovatelů třetích stran, jako jsou videa z jiných webových stránek ("You Tube"), jsou integrovány do naší online nabídky. Za tímto účelem je nezbytné, aby poskytovatelé třetích stran používali IP adresu uživatelů, aby mohli odeslat obsah do prohlížeče uživatele. Kromě toho mohou poskytovatelé obsahu třetích stran nastavit své vlastní soubory cookie a zpracovávat údaje uživatelů pro své vlastní účely, přičemž ze zpracovávaných údajů lze vytvářet uživatelské profily uživatelů. Na této webové stránce využíváme následující služby externích poskytovatelů. Další informace o prohlášeních o ochraně osobních údajů a možnostech odhlášení poskytovatelů třetích stran lze získat pomocí odpovídajících odkazů: - Videa platformy "YouTube" poskytovatele třetí strany Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů:

www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/.


Odkazy

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za webové stránky, na které se odkazuje prostřednictvím hypertextových odkazů. Výslovně se distancujeme od veškerého obsahu těchto odkazovaných stránek. Společnost AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH na to nemá žádný vliv a nepřijímá tento obsah za svůj.