Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto VOP upravují smluvní obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy a /nebo smlouvy o dílo, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Veškerá obchodní ujednání, která nejsou těmito VOP upravena, se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o.z.“).

1.2.   Obchodní ujednání, která se od těchto VOP nebo od zákonných podmínek liší, jsou pro prodávajícího závazná pouze v případě, že prodávajícím byla písemně potvrzena. Toto platí i v případě specifických nákupních podmínek požadovaných kupujícím. Vylučuje se platnost ust. § 1753 o.z. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě potvrzené prodávajícím. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto VOP jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

1.3.   Tyto VOP se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb prodávajícího, které byly uskutečněny v době platnosti těchto VOP, pokud nebyly v konkrétní smlouvě sjednány podmínky jiné.

 

2.      Výklad pojmů

2.1. Prodávající - AXA CNC stroje s.r.o., IČO 26485770, sídlem Hořovice, Na Cintlovce 1580/5, PSČ 26801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 85243.

2.2. Kupující- podnikatel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu a /nebo smlouvu o dílo, a to v souladu s těmito VOP.

2.3. Podnikatel - každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak platí s odkazem na ust. §430 o.z., že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito VOP s prodávajícím a současně jsou oprávnění přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele.

2.4. Smlouva - smlouva kupní nebo smlouva o dílo, která byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím písemně nebo v elektronické podobě.

2.5. Zboží - veškerý sortiment nabízený prodávajícím ke koupi, zejména obráběcí stroje, strojní celky, náhradní díly, obrobky a příslušenství.

2.6. Služby - veškeré služby poskytované prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti, zejména servis, montáž a technické poradenství.

2.7. Cena - cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito VOP.

 

3.      Uzavření smluv

3.1.   Obecná ustanovení

3.1.1. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena přijetím objednávky učiněné kupujícím písemně nebo elektronicky. Přičemž jako objednávka je považován též kupujícím potvrzený montérský list.

3.1.2. Prodávající je oprávněn objednávku vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit. V tomto případě, nemá kupující nárok na náhradu škody, která mu takto vznikne. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je smlouva uzavřena převzetím zboží kupujícím dle těchto nových podmínek.

3.1.3. Nabídky prodávajícího uvedené např. v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o službách nabízených prodávajícím a o cenách zboží prodávaného prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

3.1.4. Zboží, které bylo kupujícím objednáno a prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna zboží je možná pouze na základě písemné dohody kupujícího s prodávajícím.

 

3.2.   Objednání zboží a služeb, Nabídka zboží a služeb

3.2.1. Objednávku zboží a/nebo služeb je možno učinit kupujícím písemně nebo elektronicky.

3.2.2. Při objednávce zboží je kupující povinen přesně určit množství, typ, případně výrobní označení zboží, které objednává a místo dodání; není-li místo dodání individuálně kupujícím označeno, považuje se za místo dodání sídlo kupujícího.

3.2.3. Při objednávce služeb je kupující povinen přesně určit objednanou službu a místo jejího poskytnutí.

3.2.4. Kupující, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu svou firmu, případně jméno či název, sídlo, místo dodání zboží (pokud se liší od sídla), identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

3.2.5. Nabídka poskytnutá prodávajícím kupujícímu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Platnost nabídky je omezena na dobu v ní uvedenou, případně není-li uvedena na dobu přiměřenou, nikoliv však déle jak 30 dní.

3.2.6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijme kupující nabídku prodávajícího, nebo s ní projeví jakkoliv souhlas. Přijetím nabídky, příp. projevením souhlasu kupující současně vyjadřuje svůj výslovný, úplný a bezvýhradní souhlas se zněním těchto VOP.

3.2.7. Smlouva je dále uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí přijatou objednávku kupujícího. Potvrzením objednávky se na daný smluvní vztah vztahují tyto VOP a dochází k souhlasu s těmito VOP ze strany kupujícího.

3.2.8. Změny v objednávce může kupující platně uskutečnit pouze s písemným souhlasem prodávajícího. Každou změnu prodávající kupujícímu písemně případně elektronicky potvrdí, přičemž až od tohoto okamžiku má tato změna charakter závazného doplňku původní kupní smlouvy.

 

3.3.   Dodání zboží/služeb a přechod nebezpečí škody na věci

3.3.1. Zboží je prodávajícím dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo předáním zboží dopravci, jehož prostřednictvím bylo dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno.

3.3.2. Služba je dokončena a předána okamžikem, kdy kupující převezme věc, na které byla služba poskytnuta, nebo potvrzením montérského listu, nebo okamžikem prokazatelného doručení vyplněného montérského listu kupujícímu.

3.3.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a/nebo předáním zboží prodávajícím dopravci a/nebo převzetím věci, na které byla služba poskytnuta, případně okamžikem, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

3.3.4. Dodací lhůtu stanovuje prodávající obecně v reklamních materiálech či katalozích a je oprávněn určit dodací lhůtu pro každý samostatný obchodní případ. Prodávající je oprávněn prodloužit jím stanovenou dodací lhůtu až o 30 dnů, a to bez nároku na sankci či náhradu škody ze strany kupujícího.

3.3.5. V důsledku zásahu vyšší moci (např. živelná pohroma, občanské nepokoje, válka, stávka zaměstnanců výrobce, výluky, epidemie, globální výpadky vstupního materiálu a nakupovaných dílů apod.), kdy prodávající není schopen splnit dodací lhůtu, je prodávající oprávněn dodací lhůtu prodloužit bez omezení. Pokud by takové prodloužení trvalo déle než 90 dnů je kupující i prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, a tato zaniká od samého počátku. Odstoupení od smlouvy je nutno sdělit druhé smluvní straně v písemné formě.

3.3.6. Kupující nese veškeré náklady spojené s odmítnutím převzetí zboží, které je prodávajícím řádně dodáno.

3.3.7. Nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno písemně jinak bude zboží dodáno v obalu dle zvyklostí.

3.3.8. Prodávající není povinen dodat zboží, a/nebo poskytnout služby dle Smlouvy, jestliže má vůči kupujícímu jakékoli neuhrazené splatné pohledávky (včetně pohledávek ze smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady škody).

 

4. Odpovědnost za vady, nároky z vad zboží a služeb a záruka za jakost

4.1. Vady, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího ve lhůtě 7 dnů ode dne převzetí zboží. Pro včasné uplatnění reklamace je rozhodující den doručení sdělení.

4.2. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka za jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací bezprostředně po vzniku vady, resp. bezprostředně poté, kdy ji mohl při včasné prohlídce zjistit.

4.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po dodání zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

4.4. V rámci reklamace vady zboží je kupující oprávněn požadovat (i) dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží či jeho části, není-li takový postup možný nebo je-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má právo (ii) požadovat odstranění vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, není-li ani tento postup možný, příp. je to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, vzniká právo (iii) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, a není-li toto možné, má právo (iv) odstoupit od smlouvy.

4.5. Skutečnost, zda je postup řešení reklamace možný, příp. přiměřený sdělí prodávající kupujícímu bez odkladu po uplatnění reklamace stran kupujícího.

4.6. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči prodávajícímu plynoucí z uzavřené smlouvy s prodávajícím postoupit třetí osobě.

4.7. Prodávající je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od příslušné (jednotlivé) smlouvy odstoupit namísto splnění nároku kupujícího uplatněných v reklamaci. V takovém případě zaniká smlouva od níž je odstoupeno od samého počátku.

4.8. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží prodaného prodávajícím kupujícímu spočívající v tom, že zboží bude po dobu šesti měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, není-li v nabídce na uzavření smlouvy uvedeno jinak.Záruka za jakost se nevztahuje na vady zboží, které vzniknou v důsledku opotřebení zboží předpokladatelným používáním zboží k účelu, ke kterému je zboží určeno.

4.9. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost svých služeb poskytnutých kupujícímu spočívající v tom, že výsledek služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu si po dobu 3 měsíců zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost poskytnutých služeb se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku zásahu jiné osoby než prodávajícího.    

 

5.      Cena a její úhrada, úrok z prodlení a výhrada vlastnického práva

5.1. Veškeré ceny uváděné prodávajícím v nabídkách nebo potvrzení objednávek jsou tvořeny dohodou smluvních stran, případně odhadem dle odst. 5.11. těchto VOP. Prodávající vždy uvádí ceny s určením výše ceny bez DPH. Výše daně z přidané hodnoty je závislá na jejím určení příslušným zákonem, platným ke dni uzavření smlouvy.

5.2. Prodávající je oprávněn i po uzavření smlouvy zvýšit cenu zboží nebo služeb (např. jako důsledek zvýšení ceny zboží výrobcem, zvýšení DPH apod.), v takovém případě je kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené smlouvy odstoupit.

5.3. Kupující provádí úhradu bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uveden na faktuře.

5.4. Lhůta splatnosti kupní ceny a/nebo ceny služeb je sjednávána pro každý obchodní případ samostatně a dohodnutá lhůta splatnosti je vždy uvedena na faktuře, kterou se cena zboží a/nebo služeb účtuje, v případě, že nebude uvedena lhůta splatnosti platí, že lhůta splatnosti činí 14 dní od vystavení faktury.

5.5. Faktury prodávající zasílá buď poštou na poslední známou adresu kupujícího nebo e-mailem na poslední známou e-mailovou adresu kupujícího, případně uvedenou kupujícím na objednávce.

5.6. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodané zboží a/nebo za dodané služby, se těmito VOP sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny a/nebo ceny služeb až do jejího úplného zaplacení; tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.

5.7. Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny je povinen prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby. Výše nákladů na upomínání, jakož i na vymáhání dlužné platby, se řídí předpisem o odměnách advokátů ve znění platném ke dni uplatňování nároku prodávajícího. Ke dni vzniku účinnosti těchto VOP je takovým předpisem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.  

5.8. Překročí-li prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv pohledávky 30 dnů nebo objeví-li se důvodné skutečnosti vzbuzující pochybnosti o platební neschopnosti kupujícího, stanou se veškeré doposud nesplatné pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu splatnými dnem doručení výzvy prodávajícího kupujícímu. Prodávající je v takovém případě oprávněn plnit své doposud nesplatné závazky poté, kdy mu kupující zajistí nebo zaručí splnění svých závazků vůči prodávajícímu. Jinak je prodávající po uplynutí náhradní lhůty určené v příslušné výzvě bez sjednání záruk, případně úhrady pohledávek, oprávněn od smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na náhradu škody. Ustanovením tohoto odstavce VOP není dotčena výhrada vlastnického práva sjednaná v odst. 5.10. VOP.

5.9. Prodávající je oprávněn požadovat částečnou úhradu ceny předem, až do výše 100% konečné ceny, a to formou zálohové faktury. Pokud taková zálohová faktura nebude kupujícím řádně uhrazena, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.10. Prodávající si k věci, která je předmětem kupní smlouvy uzavřené podle těchto VOP vyhrazuje vlastnické právo, když kupující se stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Kupující je oprávněn nakládat se zbožím podléhající výhradě vlastnického práva jen pro svou potřebu a nesmí jej dát do zástavy třetí osobě.

5.11. Odhad časové náročnosti poskytování služby, činí Prodávající v nabídce služeb s tím, že odměna je stanovena za 1 měrnou jednotku. Odhad časové náročnosti stran prodávajícího je pouze orientační a skutečná cena bude fakturována dle skutečně stráveného času při poskytování služby.

5.12. Prodávající je dále oprávněn určit cenu odhadem též v případě opravy poškozeného strojního celku, když tento odhad je pouze orientační a skutečná cena bude fakturována s ohledem rozsah poškození a nutnost použití náhradních dílů.

 

6.Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména o.z.

6.2. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

6.3. Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou projednávány českými soudy. Kupující a prodávající se dohodli ve smyslu ust. 89a o.s.ř. na tom, že místní příslušnost soudů se těmito VOP sjednává tak, že ve věcech kde v prvém stupni rozhodují okresní soudy je místně příslušným soudem Okresní soud Plzeň-město a ve věcech kde v prvém stupni rozhodují krajské soudy je místně příslušným soudem Krajský soud v Plzni. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

6.4. Tyto VOP se zveřejňují umístěním na internetových stránkách prodávajícího na webové adrese www.axacnc.cz, a/nebo dále se kupujícímu předávají jako součást nabídky, příp. potvrzení objednávky a/nebo zasláním jako přílohy k faktuře.

6.5. Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VOP. V případě nesouhlasu kupujícího se změnou obsahu těchto VOP, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu kupujícího a prodávajícího má kupující právo takovou změnu odmítnout, když prodávající má povinnost kupujícího o takové změně včas poučit.

6.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2022. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 1.1.2022 se řídí těmito VOP.

V Praze dne 1.1.2022

AXA CNC stroje s.r.o.
dipl. Ing. Ralf Udo Schiller, jednatel